58 573 34 00

58 573 34 00

biuro@indai.pl

biuro@indai.pl

Obserwuj nas!

Obserwuj nas!

Polityka prywatności

Czym jest RODO?
RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), obowiązujące w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r., oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dotyczy ono wszystkich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, tj. w szczególności: dostawców usług i towarów, klientów, pracowników, współpracowników, a także stażystów i kandydatów do pracy.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, jest INDAI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, przy Al. Niepodległości 645B, 81-855 Sopot, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 35120.

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Administrator ustanowił Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą poczty e-mail: zofia.poznanska@indai.pl. Można zwrócić się do niego we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • nawiązania kontaktu z osobą, która pozostawi swoje dane osobowe na naszej stronie internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1b RODO),
 • marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym prezentowania ofert nieruchomości, organizowania targów, Dni Otwartych, itp. wydarzeń (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1c RODO),
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO).

Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za zgodą właściciela danych, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację niektórych wymienionych powyżej celów, w tym zawarcie i wykonanie umowy.

Komu Administrator może udostępnić dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora, w ramach realizacji celów, o których mowa powyżej, podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym m.in.: bankom, kancelariom notarialnym, wykonawcy/-om inwestycji budowlanych, a także podmiotom zajmującym się administrowaniem (zarządzaniem) nieruchomością oraz obsługą gwarancyjną i rękojmi.
Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?
Administrator może przetwarzać dane osobowe przez okres:

 • wykonania umowy,
 • obsługi gwarancyjnej i rękojmi,
 • do przedawnienia się ewentualnych roszczeń,

a w innych przypadkach do momentu wniesienia sprzeciwu, lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, przez właściciela danych osobowych, jednak nie dłużej niż 3 lata.

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?
Przekazane dane osobowe mogą  podlegać utrwaleniu przez Administratora w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu.  Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.   Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji  lub  przyszłych zachowań dla określenia przez  Administratora, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do wniesienia sprzeciwu,
 • do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), w przypadku uchybień Administratora.

Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Państwa w dowolnym momencie,  odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora na adres kontaktowy: Al.Niepodległości 645B, 81-855 Sopot

Informacje dodatkowe
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.